středa 17. října 2007

Jak si lze také naprogramovat svého obdivovatele

Ctitel pravého učení Ramany Maharišiho

Kořen nepochopení podstaty atmavičary v podání Jiřího Vacka

( http://www.jirivacek-satguru.cz/clanky/aktuality/reakce-na-clanek-ze-serveru-kv )

Jiří Gatík

Jiří Vacek učí podstatu atmavičary a existuje kořen nepochopení tohoto učení. Vnímám tuto větu tak, že někdo nerozumí učení guru JV. První výtržek z článku Jiřího Vacka je použit, aby z něj udělal někoho, kdo zaměňuje atmavičaru s meditací. Vidím snahu nachytat gurua v nedbalkách. Autor z neexistující záměny vyvozuje tyto důsledky.

Otázka Kdo jsem já? má být vyslovena bez koncentrace na obsah. Vnímám to tak, jako by tazatel ani nechtěl dostat odpověď.

Mysl guru Vacka je diktátor. Guru Vacek má uhnout z cesty těmto špinitelům jógy, protože on sám je tímto špinitelem. Vnímám to tak, že guru Vacek má nechat špinit své učení bez omezení.

Autor těchto vět je ctitel pravého učení RM. Říjnový článek vnímám tak, že má sloužit k poškození guru Vacka, poškozuje však jen Kauzu Vacek.

Napsal jsem tuto reakci, abych ukázal, jaké metody KV používá a o co usiluje.


Napíši vám svůj pohled na vámi nastolené téma.

Napsal jste tuto reakci pravděpodobně proto, protože jste o to byl požádán.

O metodách „KV“ lze říci jen jediné – přizpůsobily se metodám pana Vacka.

Svým způsobem je to, co jste napsal, pouze manipulativní fikce (to, co jste podtrhl slovy: „Autor těchto vět je ctitel pravého učení RM: jste totiž napsal vy sám, i když se v textu usilovně snažíte svými vyjádřeními podsunout něco jiného: viz srovnání s originálem, na který se raději ani neodkazujete: http://kauza-vacek.blogspot.com/2007/10/koen-nepochopen-podstaty-atmaviary-v.html ). (Je tady ale i možnost, že vy sám se – jako autor zmíněných vět – se takto pasujete na ctitele pravého učení RM. Pokud by to RM mělo znamenat Ramana Mahariši, pravděpodobně se vyznáte v Tichu a Klidu – mohl byste, prosím, tyto základy pravého učení Ramany Maharišiho konečně pana Vacka naučit? Tisíce děkovných dopisů vás jistě neminou.)

Ale abyste v těch svých fikcích nebyl tak sám, přidám také jednu myšlenku, možná jde o fikci, ale také možná ne (to si musí rozhodnout případný čtenář sám), cituji doslova:

Je zřejmé, že Ing. Jiří Vacek, ve smyslu jeho logiky - Já, Jiří Vacek, jsem poznal, že Mahariši je Mistr, a tedy - podle dogma „jen Mistr pozná Mistra“ - Já, Jiří Vacek, Jsem Mistrem tedy též, a dále - pokud ale jsem já, Jiří Vacek, Mistrem, platí pro mne také to, že - Mistr je jen Jediný [Bůh] - A tedy byl-li Mahariši Mistrem a já, Jiří Vacek, jsem (anebo lépe Já [Jiří Vacek] Jsem) [také] Mistrem, jsem vlastně Jedno s Maharišim, Jedno s Bohem, - [Ing. Jiří Vacek] odvozuje: Já, Jiří Vacek, Ing., jsem tak vlastně Śrí Ramana Maharši [a tedy i Bůh – viz název svých „pamětí“] sám! A protože vy ostatní Mistři nejste a tedy ani nemůžete poznat, že já Mistr jsem, musíte se spokojit s tím, že tomu budete věřit; a to hlavně proto, že vám to říkám Já sám, Mistr [Jiří Vacek], tedy Já - sebe si vědomé bytí JÁ JSEM, jak jsem se já, Jiří Vacek, k tomu vhodně přejmenoval... A tedy jen já samojediný vím, co jsem jako Mahariši těmi slovy ze svých [Ramany Maharišiho] knih myslel - můj výklad je tedy jediný správný, a vy jste pouhá, ubohá, od Boha odpadlá Ega, když se této pravdě nechcete podvolit!... (takto se toto „téma“ dá rozvíjet do nekonečna - mysl se svou asociativitou je fantastický generátor scénářů své vlastní obhajoby, jak je vidět z mnoha knih, Ing. Jiřím Vackem produkovaných...)“

… a tak dále, a tak dále.

Zanechám tedy raději slovní ekvilibristiky, i když tato, a v tomto duchu, by vysvětlovala mnohé z toho, co pan Ing. [Bhagavan Šrí] Jiří Vacek [Swami]*, koná...

( * http://www.jirivacek-satguru.cz/clanky/clanky-rok-2007-iii-/jeden-z-nekolika-stovek-vynucenych-dopisu-_vynatek_ , i když téměř vždy k dopisům obdivovatelů přikládá svůj „vysvětlující“ komentář, v tomto případě nenapsal, že to pojmenování neplatí, takže – dle jeho vlastní logiky, kterou uplatňuje na jiné – s tím pojmenováním sám souhlasí. Doufám tedy, že někde doma na stěně mu opravdu visí diplom „swamiho“, k veřejnému používání titulu swami, ze kterého lze vyčíst, že mu někdo tímto pověřený propůjčil tento titul „swami“, protože toto pojmenování je specifickým titulem jógických škol, a uděluje se podobnou procedurou, jako například titul po absolvování University.

Celkově lze říci, že v rámci možností se ve svém textu snažíte vyhnout jakékoli prakticky (jak pan Vacek s oblibou podtrhuje slovem „věcné“) ověřitelné zkušenosti, a soustředíte se na popis vašich vlastních a ryze subjektivních dojmů, které – přesně podle schématu, které jste použil, - vyvolávají dojem, že s tím, co jste musel napsat, vnitřně nerezonujete, a právě o to více se snažíte potlačit byť jen náznak možnosti doplnění „já si to tak JEN myslím“, „žiji v JEN takové představě“ atd..

Pokud bych měl být konkrétní - co se upřesnění významu pojmu „schéma“ týče – formulace: „Mysl guru Vacka je diktátor.“ lze – dle vašeho (des-)interpretačního schématu – vyložit také, že mysl je Guru pana Vacka, a že ji pan Vacek vědomě umožňuje být jeho diktátorem, a nejen jeho, jak sám na svém příkladu dokazujete.

Bohužel, také si vůbec nejsem jist, zda jste správně pochopil, co je oním „cílem“. Vaše mysl je zřejmě předprogramována působením osoby (=ega) pana Vacka až tak, že jste si nepovšiml maličkosti, která má však v praxi nedozírné důsledky – ale protože je za vašimi slovy vnímatelný hluboce rozvinutý intelekt, věřím, že i tuto maličkost časem vyhmátne.

Možná vám (a dost možná nejen vám) pomůže i tato nápověda:

Jakmile je využito „koncentrace (tj. vědomé a cílené zaostření pozornosti) na obsah otázky“ – což lze pouze a jedině pomocí vůle, tj. intelektuální složkou mysli, je ztracena možnost získat „odpověď“ mimo tuto intelektuální rovinu. Doufám, že se alespoň shodneme na tom, že tato „odpověď“ ve skutečnosti leží mimo intelekt a tedy i mimo mysl samu. Váš postřeh, že tazatel (=osoba) „jako by“ nechtěl dostat odpověď, je tedy zcela správná. Pokud by totiž tazatel odpověď (podotýkám, že popisuji stav skutečné atmavičary – pátrání po podstatě vlastní identity, ne tedy stav meditace, kdy vytváříme diferenciací dualitu pozorovatel-pozorované) CHTĚL dostat, zcela logicky by v jeho hledání musel být ÚMYSL a tedy i TOUHA, která má tendence zkreslovat, hlavně ve smyslu „pudu“ sebezachování (mysli jako rozhodujícího činitele), tedy i přesně dle schématu, které jste se snažil svým textem dezinterpretovat.

Protože není mým cílem vás jakkoli přesvědčovat o tom, že vynakládání úsilí je ve své podstatě pouze konání individuální osoby a konání takové osoby zcela jistě zabezpečuje zastření pravé podstaty skutečnosti jejími „osobními“ plány, cíli, tužbami po dosahování „něčeho“ zcela výjimečného, a tedy hlavně NEPŘIJETÍM SKUTEČNOSTI TAKOVÉ JAKÁ OPRAVDU JE – to je to ono, často proklamované, a dost možná o to víc nechápané „Vše je Tady a Teď, a nic mimo toto Tady a Teď v pravé Skutečnosti neexistuje“ - a snahou si tuto Skutečnost „přiohýbat“ podle vlastních, ryze subjektivních, představ „jak to vlastně - podle té či oné individuální mysli - má vypadat“, odkáži vás na všechny ty, panem Vackem proklamativně hodnocené jako „nesrozumitelné“, „nepochopitelné“, a často také i přímo odmítané, ale zcela jistě (na rozdíl od osoby pana Vacka) plně Realizované Mistry, jako je Šrí Nisargadatta Maharádž, Šrí Siddharamešwar Maharádž, Rameš Balsekar, Púndža, a jim podobní. Pokud mohu doporučit, zkuste si nezaujatě, a bez předběžné polemiky, přečíst texty co nejbližší k prvotním, samotným autorem zapsaným, myšlenkám, tzn. pro nás asi nejčastěji texty anglické - protože velice častým nepochopením skutečné podstaty předkládaného tématu překladatelem do jiného jazyka se do textu dostanou zcela nepředvídatelné zkomoleniny prvotní idey autora, mnohdy jsou dokonce takové překlady i ve významovém rozporu se svým zdrojem. (Záměrně jsem neuvedl před tímto „dovětkem“ jméno Ramana Mahariši, protože u něj právě presumpce „dobrého překladu“ je v „našich“ podmínkách velmi nešťastná – protože pan Vacek žije stále v domnění, že jeho interpretace plně vystihují idey Ramany Maharišiho, a snaží se tyto své domněnky rozšiřovat do okolního světa, a tak jim dát punc „skutečné“ pravdivosti).

Přeji vám brzké a co nejméně bolestné prozření.

mailto:kauza.vacek@gmail.com